Chi tiết playlist

Relaxing Music

Giai điệu nhẹ nhàng, thư giản

Bài hát : 50 bài

Thời gian :

  • Phát đúng giờ
  • Phát ngẫu nhiên

Danh sách playlist

Tên bài hát Nghệ sĩ Chất lượng Thời gian
1
Cornerstone - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:59
2
Good Good Father - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:06:10
3
It Is Well With My Soul - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:13
4
10,000 Reasons (Bless The Lord) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:08:10
5
The Lion And The Lamb - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:47
6
Crown Him With Many Crowns - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:10
7
Blessed Assurance - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:03
8
How Great Thou Art - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:10
9
Be Thou My Vision - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:42
10
How Great Is Our God - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:46
11
In The Garden - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:17
12
All Hail The Power Of Jesus' Name - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:22
13
What A Beautiful Name - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:09
14
To God Be The Glory - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:54
15
Holy Spirit - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:04
16
All Creatures Of Our God And King - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:42
17
Holy, Holy, Holy - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:50
18
Lord, I Need You - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:42
19
Blessed Be Your Name - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:10
20
Amazing Grace (My Chains Are Gone) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:55
21
Praise To The Lord, The Almighty - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:29
22
Come Thou Fount Of Every Blessing - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:31
23
How Firm A Foundation - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:38
24
I Stand Amazed (How Marvelous) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:28
25
Turn Your Eyes Upon Jesus - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:27
26
A Mighty Fortress Is Our God - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:43
27
At The Cross - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:13
28
What A Friend We Have In Jesus - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:16
29
Just As I Am - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:21
30
When I Survey The Wondrous Cross - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:45
31
Oceans (Where Feet May Fail) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:59
32
King Of My Heart - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:12
33
In Christ Alone - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:37
34
Mighty To Save - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:15
35
Jesus Paid It All - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:42
36
This I Believe (The Creed) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:05:05
37
Our God - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:06:55
38
Here I Am To Worship - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:07
39
O Praise The Name (Anástasis) - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:04:16
40
How Deep The Father'S Love For Us - SOZO Sleep
SOZO Sleep
320 kbps 00:03:49
41
Damascus (Solo Piano) - Oskar Schuster
Oskar Schuster
320 kbps 00:01:59
42
Maybe / Tomorrow (Remix) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:03:49
43
Somewhere (Piano On Broadway Album Version) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:04:45
44
Matchmaker, Matchmaker / Sunrise, Sunset (Remix) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:03:15
45
I Dreamed A Dream Medley (Remix) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:08:22
46
Someone To Watch Over Me (Remix) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:03:42
47
Music Of The Night / All I Ask Of You (From "Phantom Of The Opera") - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:06:13
48
Summertime (Piano On Broadway Album Version) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:04:17
49
Memory (Piano On Broadway Album Version) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:04:44
50
Send In The Clowns (Remix) - Stan Whitmire
Stan Whitmire
320 kbps 00:03:33