Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập trang web http://play.skysoundtrack.com

Bước 2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu của cửa hàng

Bước 1: Tải ứng dụng tại https://skymusic.com.vn/pc

Bước 2: Cài đặt ứng dụng

Bước 3: Cài đặt thư viện Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (bỏ qua nếu đã cài đặt)

Bước 4: Khởi động app

Bước 5: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu cửa hàng

guide_schedule